امروز چهارشنبه, 26 مهر 1396 - Wed 10 18 2017
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تعهد سیاسی مدیران مدارس تحصیلی

 

علی محمّد عزّتی طی یادداشتی در پایگاه خبری مهرصبا نوشت : از آنجا که یکی از وظایف اصلی و خطیر آموزش و پرورش تعلیم و تربیت نسل مدیران و گردانندگان آینده کشور می باشد و از این راه بر پیشرفت و تعالی آن یا بالعکس سقوط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر می گذارد، باید گفت که آموزش و پرورش نقشی کلیدی در سعادت یا شقاوت یک کشور دارد.

   آموزش و پرورش با تربیت دانش آموزانی مستعد و پرتوان از نظر علمی و قابلیت های اجرایی و عملکردی توأم با فضایل اخلاقی، اعتقادی، خودباوری و خلاقیّت، چشم اندازی و افق بسیار روشنی برای رشد و تعالی کشور در ابعاد مختلف فراهم می سازد. مدیران و معلمان به عنوان واسطه ها و مجریان حلقه تعلیم و تربیت کشور، نقشی بی بدیل در تربیت دانش آموزان به عهده دارند و تعهد سیاسی آنان می تواند طی مسیر تعالی کشور را سرعت بخشیده و بر کیفیت و اثربخشی آموزه ها تأثیری شایسته داشته باشد. لذا آموزش و پرورش نیازمند مدیران و معلمانی متعهد برای نیل به اهداف و آرمانهای خود دارد.

   این سازمان در هر جامعه ای مهد تربیت انسان های فرهیخته، دانش گرا و عامل توسعه و پیشتازی جامعه محسوب  می شود، پرداختن به مسائل درون سازمانی آن اهمیت ویژه ای می یابد. این سازمان تنها سازمانی است که محصول، نتیجه و برونداد آن، انسان است. بنابراین جلب اعتماد کارکنان در چنین سازمانی و همچنین ارتقاء تعهد کاری بین آنان به طور مستقیم در برونداد این سیستم، بسیار مؤثر خواهد بود(Banitaba & et al, 2009, PP.68-73).

   معلم مدرسه اثربخش، یک فرد متعهد و حرفه ای است که پیوسته دانش خود را برای عرضه بهتر و بیشتر به  دانش آموزان، روزآمد می کند. از طرفی وجود مدیران و معلمان متعهد در مدرسه توأم با بالا رفتن سطح عملکرد و بهره وری و پایین آمدن نرخ غیبت و تأخیر خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است(Saki & et al, 2010, P.67).

   تعهد سیاسی که همان تعهد به سیاستهاست؛ از نظر ماهوی به حالتی اطلاق می شود که فرد با میل و رغبت، سیاست های سازمان را پذیرفته و با آن همسو می شود. تعهد سیاسی، نوع جدیدی از تعهد است که اخیرا در سال 2005 توسط فوت و همکارانش مطرح شده است و بر اعتقادات و حمایت از روش ها، رویه ها و مقررات خاصّ و اصلی سازمانی یا همانند سازی مشهود بین ارزش های شخصی و ارزش های سازمانی تاکید دارد. نگرش، شفافیت نقش و تعارض نقش به عنوان سه عامل مهم در شکل گیری این تعهد معرفی شده است. تعهد کارمندان در سازمان یکی از مهمترین عوامل در تقویت وجدان کاری آنها است و ارتباط مستقیمی میان تعهد و وجدان کاری وجود دارد(Javanmard & Afraz, 2010, P.95).

    تعهد به سیاست های سازمانی موجب خواهد شد تا کارکنان با نگاهی فراتر از مفهوم شغل به کار خود بنگرند و این موضوع در آموزش و پرورش که مأموریت اصلی آن تعلیم و تربیت فرزندانی علمی و در عین حال پایبند به اعتقادات دینی و انقلابی است، بسیار حائز اهمیت بوده و کارکنان این سازمان را بر آن خواهد داشت تا در هر شرایطی خود را مؤظف به ارائه آموزش های کارآمد، مؤثر و کامل به دانش آموزان کنند و در این راه تمام توان و انرژی خود را در داخل یا خارج از کلاسهای آموزشی به کار گیرند و کم کاری در این زمینه را دور از شئونات اخلاقی و دینی پندارند. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تعهد سیاسی مدیران مدارس ضرورت می یابد.

   برای این منظور تعهد سیاسی بر اساس نظریه اسکوت سیپل تعریف و عوامل مؤثر بر آن با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات پیشین، در 50 عامل به صورت اولیه شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران مدارس دوره های چهارگانه تحصیلی مدیریت آموزش و پرورش میانه می باشد و با ابزار پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع آوری و مورد تحلیل عاملی قرار گرفت.

   نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که میزان تعهد سیاسی مدیران مدارس دوره های چهارگانه تحصیلی مدیریت آموزش و پرورش میانه بالاتر از حد متوسط می­باشد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی از 50 عامل اولیه شناسایی شده مؤثر بر تعهد سیاسی مدیران مدارس دوره های چهارگانه تحصیلی مدیریت آموزش و پرورش میانه، 42 عامل شناسایی و در 11دسته؛ عوامل سازمانی، عوامل انگیزشی،  عوامل شخصیتی، عوامل رفتاری، عوامل اخلاقی، عوامل انطباقی، عوامل مدیریتی، عوامل کنترلی، عوامل ساختاری-ارزشی، عوامل آموزشی، عوامل شغلی، دسته بندی گردید. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن، در بین عوامل سازمانی، عامل مشارکت در تصمیم گیری، بیشترین و عامل سهم سازمانی، کمترین، در بین عوامل انگیزشی عامل اعتقادات و باورها بیشترین و عامل فرهنگ سازمانی کمترین، در بین عوامل شخصیتی عامل انگیزه مدیران بیشترین و عامل جایگاه اجتماعی مدیران کمترین، در بین عوامل رفتاری عامل    رضایت شغلی بیشترین و عامل استقلال و آزادی در عمل و کار کمترین، در بین عوامل اخلاقی عامل عدالت سازمانی بیشترین و عامل نظام شایسته سالاری کمترین، در بین عوامل انطباقی عامل همسویی اهداف فرد و سازمان بیشترین و عامل به اشتراک گذاری دانش کمترین، در بین عوامل مدیریتی عامل سبک رهبری انسان مدار بیشترین و عامل هویت شغلی کمترین، در بین عوامل آموزشی عامل برگزاری دوره های آموزشی مناسب بیشترین و عامل سطح تحصیلات کمترین و در بین عوامل شغلی عامل حمایت سازمانی بیشترین و عامل کسب اعتبار از شغل کمترین را بر تعهد سیاسی مدیران مدارس دوره های چهارگانه تحصیلی مدیریت آموزش و پرورش میانه دارد، و در بین عوامل کنترلی و عوامل ساختاری-ارزشی تفاوت معناداری در تأثیر وجود ندارد. در بین عوامل یازده گانه مؤثر بر تعهد سیاسی مدیران مدارس دوره های چهارگانه تحصیلی مدیریت آموزش و پرورش میانه عوامل اخلاقی بیشترین و عوامل مدیریتی کمترین تأثیر را بر تعهد سیاسی مدیران مدارس دوره های چهارگانه تحصیلی مدیریت آموزش و پرورش میانه دارد.

   پیشنهادات:

    با توجه به نتایج تحقیق، سیاستگذاران آموزش و پرورش بایستی در راستای افزایش تعهد سیاسی مدیران مدارس و نیل به اهداف سازمانی، به تقویت این عوامل توجه ویژه ای معطوف دارند:

1. مشارکت در تصمیم گیری:

1-1. اهمیت دهی و عمق بخشی به نظرات و پیشنهادات مدیران مدارس در اداره امور سازمان از طریق تشکیل تیم های کاری و گروه های تصمیم گیری؛

1-2. ایجاد احساس تعلق به سیاست ها در مدیران مدارس با مشارکت دهی آنان در تصمیم گیری ها مخصوصاً تصمیم گیری هایی که مربوط به محل خدمت آنها می شود؛

1-3. ایجاد اتاق های فکر و تیم های کاری برای طرح ریزی سیاست های سازمانی؛

2. اعتقادات و باورها:

2-1. تقویت اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی در مدیران با برپایی مراسمات عمومی دعا، کلاسهای قرآن و اخلاق و اجرای مسافرتهای مذهبی همچون سفر به اماکن زیارتی؛

2-2. معرفی الگوهای برتر دینی و اخلاقی با توانایی های بالای کاری با برگزاری جلساتی در این زمینه یا از طریق همایشات تجلیل از این الگوها؛

2-3. همسو سازی نظام شایسته سالاری مبتنی بر تجربه، توانایی ها و استعدادها با نظام شایسته سالاری دینی مبتنی بر ارزشهای معنوی و دینی از طریق انتصاب مدیران کارآمد توام با اعتقادات و باورهای قوی به مناصب کلیدی و حساس؛

3. انگیزه مدیران:

3-1. ایجاد انگیزه در مدیران با اجرای طرح های تصمیم گیری مشارکتی، عدالت سازمانی و پیاده سازی نظام شایسته سالاری؛

3-2. کشف نبوغ ذاتی مدیران با بررسی و مقایسه عملکرد و پیشرفت کار مدیران در شرایط مکانی و زمانی یکسان یا از طریق تست های روانشناسی و کارسنجی؛

3-3. ایجاد انگیزه در مدیران از طریق اهمیت دهی به خواسته ها و نیازهای آنان و همچنین با بهره گیری مناسب از نبوغ، استعداد و خلاقیت آنان در پیشبرد اهداف سازمان؛

3-4. ایجاد تنوع درکار، غنی سازی شغلی و جابجایی دوره ای از طریق تقویت تحقیقات و تفویض اختیار؛

3-5. ایجاد محیط کاری آرام و سالم توأم با امنیت شغلی و آزادی در کار و عمل؛

4. رضایت شغلی:

4-1. قدردانی از زحمات و جبران تلاشهای مدیران در نیل به اهداف سازمانی با ارزشمند دانستن فعالیتهای آنان، افزایش حقوق و مزایا، اعطای نشان افتخار و پاداش های درخور و شایسته؛

4-2. توجه به نیازهای غیرمادی و معنوی مدیران از طریق حفظ شأن و احترام، حفظ و ارزش دهی به جایگاه اجتماعی یا پست سازمانی آنان؛

4-3. اجرای عدالت در بین کارکنان با برقراری سیستم های مناسب حقوق و دستمزد و جبران خدمات؛

4-4. سنجش دوره ای میزان رضایت مدیران از سازمان به وسیله تست های نظرسنجی و بهره گیری از این سنجه ها در رفع نواقصات و رفع موانع رضایت؛

4-5. فراهم کردن شرایط مطلوب کاری و رسیدگی به معیارهای بهداشتی و روانی در محیط کار؛

4-6. فراهم کردن جوّ همکاری و اعتماد در سازمان و جلوگیری از اغتناق، اختشاش و منازعه؛

5. عدالت سازمانی:

5-1. از بین بردن هر گونه احساس تبعیض در محل کار با انتصاب بر اساس شایستگی ها و پرداخت حقوق و پاداشهاي منصفانه و مبتنی بر عملکرد و متناسب با مسئوليت های محوله؛

5-2. رعایت اصل پجاد روابط بین فردی، قابلیت انطباق پذیری فرهنگی و زمینه پیشرفت مدیران؛

5-3. رعایت اصل پرداخت های مالی بر اساس شایستگی ها و پیشرفت کاری و لحاظ نمودن سطح مهارت، تجربه و توانمندی های علمی مدیران در پرداختها؛

5-4. استفاده از رويه ها و شاخص هاي عيني و استاندارد در ارزيابي عملكرد مدیران و توجه به ميزان خدمات به سازمان در ارزيابي های عملكرد؛

6. همسویی اهداف فرد و سازمان:

6-1. شناسایی اهداف، دیدگاه ها و تمایلات مدیران از کار در سازمان و همسو سازی آن با اهداف سازمانی و سهیم کردن مدیران در تصمیمات اتخاذی؛

6-2. کم کردن فاصله بین اهداف فردی و سازمانی با شفاف سازی اهداف و تدوین برنامه های اصولی به منظور بهره گیری رفع اختلافات و تعارضات بین اهداف فردی و سازمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت فکری و توانمندی مدیران در دستیابی به اهداف سازمان؛

6-3. ایجاد این دیدگاه در مدیران که حفظ ارزشهای سازمانی به معنای صیانت از ارزشهای فردی است؛

6-4. درونی سازی ارزش های سازمانی در مدیران با ایجاد جوّ اعتماد متقابل، مشارکت در تصمیم گیری و تفویض اختیار و آزادی در کار وعمل؛

7. سبک رهبری انسان مدار:

7-1. اهمیت دهی به فرهنگ روابط انسانی و کار گروهی در سازمان و نگرش مثبت به تیم های کاری؛

7-2. ایجاد منعطف و پویایی در سازمان و جلوگیری از رکود و جماد سیاستهای سازمانی؛

7-3. ارج نهادن به شخصیت و حیثیت کارکنان و تلاش در رفع نیازمندی های آنان؛

8. عزت نفس:

8-1. ایجاد انگیزه های شغلی و حس عزت نفس سازمانی در کارکنان از طریق فراهم آوردن شرایطی برای بروز خلاقیت ها، پرورش توانایی ها و شکوفایی استعدادها؛

8-2. بالا بردن حس خودارزشی از طریق بازخوردهای ارائه شده به سازمان؛

8-3. ارزش دهی به افراد و توجه به شخصیت اجتماعی و شأن و منزلت آنان؛

8-4. تقویت حس برونگرایی در افراد و فراهم کردن شرایطی که افراد از با دیگران بودن و کمک به آنان لذت ببرند؛

9. معنویت در محیط کار:

9-1. تقویت گرایشات مذهبی در کارکنان با برگزاری کلاس های اخلاقی و کارگاه های آموزشی مناسب؛

9-2. از بین بردن موانع انجام امورات معنوی و اختصاص زمانی برای انجام فرایض دینی؛

9-3. ایجاد بستر مناسبی برای ارضای نیازهای معنوی با برگزاری مراسمات دعا، محافل انس با قرآن و... ؛

9-4. شناسایی و معرفی افراد موفق معنوی و شاخص سازی آنان برای کارکنان؛

9-5. تلفیق معنویت با کار و معرفی کار به عنوان فریضه ای دینی و وسیله ای برای قرب الهی و         بهره مندی از پاداشهای اخروی؛

10. برگزاری دوره های آموزشی مناسب:

10-1. اعمال و اجرای سیاست‌های جدید در بخش آموزش به منظور توانمند‌سازی مدیران؛

10-2. انجام دوره‌های آموزشی جدید بر طبق موازین علمی و نیاز های تخصصی حرفه؛

10-3. ؛ تقویت رضایت شغلی، انگیزه و خودباوری با برگزاری دوره‌های تخصصی با توجه به نیازها و مهارت‌های شغلی کارکنان؛

10-4. نظر خواهی از خود کارکنان در خصوص نیازهای آموزشی جهت برگزاری اثربخش‌تر دوره ها؛

10-5. پيش‌بيني راهكارها و سياست­هاي مناسب براي بهبود رضايت فراگيران دوره‌های آموزشي؛

11. حمایت سازمانی:

11-1. پشتیبانی مالی و برنامه ای به موقع از مدیران و حمایت از آنان متناسب با سیاستها و دستورالعمل های سازمانی؛

8-2. پشتیبانی و حمایت از مدیران در راستای حل مشکلات شخصی با ارائه تسهیلات مالی و دیگر خدمات؛

8-3. حمایت از نوآوری ها و خلاقیت های کارکنان و توسعه و بهره برداری از ابتکارات آنان در سازمان به منظور رفع کاستی ها و نواقصات؛

8-4. فراهم سازی برنامه های حمایتی قضایی و مشاوره ای برای مدیران برای حفظ شئونات آنان؛

8-5. حمایت از مدیرانی که به نحوی از موفقیت باز مانده اند و تقویت آنان با برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه و دوره های ضمن خدمت و جلوگیری از سرکوفت و سرزنش دیگر کارکنان؛

8-5. انجام بازرسی های مستمر و دوره ای به منظور پیشگیری از بروز شکست ها یا سوء استفاده ها؛ 

 

ارتباط با مدیر سایت:

نام و نام خانوادگی:

   پست الکترونیک:

     متن:

تماس با ما

2815212
امروز
دیروز
ماه جاری
بازدید کل
2766
7514
124822
2815212
امروز: چهارشنبه، 26 مهر 1396


    شایان ذکر است پایگاه اطلاع رسانی مهرصبا در ویرایش و تلخیص مطالب مندرج مختار است.مدیریت

تمامی اخبار و مطالب و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

© حقوق این سایت متعلق به مهرصبا میباشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

  

ورود یا عضویت

ورود

مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از اين قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .