امروز پنج شنبه, 27 مهر 1396 - Thu 10 19 2017
انکوباتورها و تاثیر آن بر كارآفرينى (قسمت دوم)

بابک کبیری در ادامه  مقاله* انکوباتورها و تاثیر آن بر كارآفرينى*  در پایگاه خبری مهرصبا نوشت:

انواع انكوبا تورها

از انكوباتورها دسته بندى هاى مختلفى صورت گرفته است. يكى از اين تقسيم بندى‌ها انكوباتورها را به چهار نوع تقسيم مى‌كند:

الف: انكوباتورهاى صنعتى: اين گروه از انكوباتورها توسط نهادهای دولتى و مؤسسات غيرانتفاعى حمايت مى شود و هدف آن ها ايجاد كار از طريق حمايت از كارفرمايان است.

ب: انكوباتورهای  دانشگاهى: اين نوع انكوباتورها به منظور تجارى كردن دانش دانشگاهيان ايجاد مى شوند. انكوباتورهاى دانشگاهى تسهيلاتى همچون آزمايشگاه ها، كتابخانه ها و مشاوره هاى علمى و فنى را در اختيار شركت هاى نوپاى عضو خود قرار می‌دهند.

ج: انكوباتورهاى مجازی: انكوباتورهاى مجازى فاقد جا یا مکان خاصى هستند و خدمات و تسهيلات ديگرى غير از فضاى كارى را به شركت های عضو خود عرضه می‌كنند.

د: انكوباتورهاى بين المللى: اين انكوباتورها دارای مجموعه كاملى از خدمات پشتيبانى براى پيشرفت فعاليت هاى تجارى هستند و تمركز آن ها بيشتر بر روى صادرات است. اين انكوباتورها با دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتى، سرمايه‌گذاران داخلى و بين المللى در ارتباطند.

 

 خدمات انكوباتورها

 

خدماتى كه در انكوباتورها به مؤسسات و تيم های تحقيقاتى مستقر ارائه می‌شود را می‌توان به سه دسته تقسيم كرد:

 

5- 1. خدماتى كه ضرورت وجودی آن ها برای مؤسسات محسوس است و از ديد مؤسسات در اولويت نخست مى باشد. فضاى اداری و كارگاهى، امور اداری، نمابر و تجهيزات اداری و دفترى از اين خدمات هستند.

 

5-2. خدماتى كه برای مؤسسات از اولويت نخست برخوردار نيستند و مؤسسات به لحاظ شرايط مالى و ساختاری خود متقاضى آن مى شوند، مانند استفاده از مشاورين فنى و تخصصى، مشاورين مالى و بازاريابى، كامپيوتر، منشی و اتاق مذاكره و كنفرانس.

 

5-3. خدماتى كه به ندرت مورد تقاضای  مؤسسات مى‌گيرند، مانند مشاوره‌های حقوقى و دوره‌های آموزشى، فضای ورزشى و غيره.

 

خصوصيات مراكز رشد علم و فناورى:

 

مقصود از مركز رشد، فضاى كنترل شده و حمايت شده ایست كه در برگيرنده نطفه اوليه خلاقيتها، نوآوريها و استعدادهاى كارآفرين در زمينه‌ای ويژه است.

 

مراكز رشد واحدهاى فناورى جايگاه ايده الى براى آزمايش و ارزيابى ايده ها و خلاقيتهاى جديد، از نظر علمى، اقتصادى و كاربردى بودن ايده هاست.

 

امروزه كشورها و برنامه ريزان توسعه در سطح ملى به مراكز رشد واحدهای فناورى به عنوان مراكزى ويژه برای خلق موقعيتهای شغلى، كارآفرينى، خلق و ظهور و رشد خلاقيتها، فناورى جديد، انتقال و جذب فناوريهاى نو، حمايت از شخصيتها و استعدادهاى كارآفرين در همه سطوح سنى (18 تا 65 سالگى) تاكيد و تمركز دارند. (سلجوقى، 337: 1382)

 

نمودار 1-1 زیر نمایی از عملکرد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را نشان می دهد.

 

 

اهداف انكوباتورها:

 

در ادبيات كارآفرينى، مراكز رشد يكى از زیر ساخت‌هاى فنى قرار مى گيرند. مركز رشد، يك فضاى ادارى و آزمايشگاهى همراه با خدمات حمایتى مختلف با حداقل هزينه را براى شركتهاى نوپا فراهم مى كند كه معمولا اين مراكز در كنار يك مركز تحقيقاتى يا دانشگاهى تاسيس مى شوند و ابزار مطمئنى براى تبديل نوآوريها و دستاوردهای تحقيقاتى به محصولات و ترغيب كارآفرينى و توسعه تكنولوژيك است.(حيدرى نژاد و همکاران،1382:343)

 

از اهداف مراكز رشد مى توان به موارد زير اشاره كرد: (حيدری‌نژاد و همکاران 343: 1382)

 

ايجاد زمينه كارآفرينى و حمايت از نوآورى و خلاقيت نيروهاى پژوهشگر جوان

 

ايجاد فضاى لازم جهت گسترش موسسات كوچك و متوسط دانش‌گرا در زمينه‌های فناورى

 

پذیرش موسسات كوچك و متوسط نوپاى فعال در زمينه هاى فناورى با جهت‌گيرى اقتصادى

 

ارائه خدمات و مشاوره هاى مورد نياز ايجاد يك حرفه به موسسات

 

نظارت بر روند رشد موسسات و ارزيابی دوره‌اى آنها

 

بسترسازى جهت ايجاد فرصتهاى شغلى مناسب جهت كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهى در زمينه هاى فناورى

 

حمايت مالى از موسسات در جهت تبديل ايده هاى نو به محصول و ايجاد حرفه مورد نظر

 

بسترسازى جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى

 

تلاش براى فراهم كردن حمايتهاى قانونى جهت تسریع رشد موسسات

 

كمك به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر فناورى

 

توليد و توسعه‌ی محصولات و فرآيندهای فناوری قابل عرضه به بازار

 

ايجاد جاذبه براى شكل‌گيری شركتهای خصوصى فناورى با ارائه سرويسهای مورد نياز

 

كاهش ريسك مؤسسات نوبنياد با كمك به جذب سرمايه هاى اوليه و ارائه مشاوره‌اى لازم

 

كمك به بازاريابى و تجارى نمودن دستاوردهای موسسات

 

كمك به اشتغال فارغ التحصيلان و رشد اقتصادى منطقه

 

مخاطبان مراكز رشد:

 

محققين براى تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى؛

 

نوآوران براى تبدیل ايده‌هاى نوآورانه به محصولاتى قابل فروش در بازار؛

 

به منظور برپايى و راه‌اندازی  فعاليتى جديد تا زمان رسيدن به صحنه‌ى رقابت در بازار؛

 

شركت هاى كوچك و متوسط به منظور بقاء و ادامه‌ى فعاليت و افزايش قدرت رقابت در بازار؛

 

متخصصين و كارشناسان از طریق پيدا كردن بازارى مناسب برای ارائه‌ی تخصص و مهارتشان؛

 

مزاياى وجود انكوباتورها:

 

مهمترين مزيت انكوباتور يا مراكز رشد، قرارگرفتن پژوهشگران و محققان در يک فضاى پژوهشى است. كه مى توانند با همدیگر به تبادل افکار بپردازند. افزون بر اين مزیت، مى‌توانند از امكانات اين مراكز از جمله محل اسكان، خدمات مشاوره‌ای،آزمایشگاهى، عمومى و اعتبار تحقيقاتی نيز استفاده کنند.

 

گروههاى مختلفى مى‌توانند از مزيتهاى انكوباتور استفاده کنند كه مى‌توان به گروههاى زير اشاره كرد: ( حیدری‌نژاد و همکاران، 1382:346)

 

1- دانشگاهیان، محققين و كارآفرینان انكوباتورها به كمك ایجاد حرفه و كسب مهارتهاى كاری، دانش‌آموختگان دانشگاهى را جذب نموده و با استفاده از مشاوره‌های علمی و تخصصی دانشگاهيان، ارتباط مستمر آنها باكارکنان و محقيقن جوان را حفظ مى كند و همچنين نتایج تحقیقاتی آنها را تجاری مى‌كنند.

 

2- گروهای تحقيق و توسعه: انكوباتور را با تجمیع واحدهای تحقیق و توسعه و ايجاد فضای كاری، نه تنها دسترسى به منابع انسانى را سهولت مى بخشد بلكه كاهش هزينه تحقيقات را به دنبال دارد.

 

3- دولت: انكوباتورها با ايجاد حرفه و اشتغال برای کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و كاهش نرخ بيكارى لى، منافع اجتماعى ويژه‌اى را براى دولتها به همراه دارد. از طرف ديگر و با توجه به كمك انكوباتور به توسعه و گسترش موسسات کوچک و متوسط نوپا در زمینه‌های فناورى، توسعه فناورى و اقتصادی را براى دولتها به همراه خواهد داشت.

 

4- موسسات و شركتهاى مستقر مستاجر: چهار عامل اصلى در رشد موسسات نوپا در زمینه فناورى موثر هستند:

 

دسترسى به منابع مالی

 

دسترسی به بازار

 

مهارتهای حرفه اى

 

فضايى برای نوآورى

 

حال اگر اين 4 عامل را مد نظر داشته باشيم، خواهيم ديد كه موسسات مستقر در انكوباتور با سهولت دسترسی به منابع مالى و تخصصی، بهره‌گيرى از مشاوره‌های مديریتى و بازاریابی و داشتن فضاى كارى به زمان كوتاه‌ترى برای شكل‌گيرى و رشد نیاز خواهند داشت.

 

نمودار 2- 1 نقش انكوباتورها و مراكز رشد را در جامعه نشان مى‌کند:

 

عوامل موثر در موفقيت انكوباتورها:

 

هدف اصلى از ايجاد مراكز رشد تهيه بستری مناسب جهت افزایش ضريب موفقيت واحدهاى نوپاست.

 

برای داشتن انكوباتورهاى موفق براى كارآفرينى، خلق و ظهور و رشد خلاقيتها، ايده ها با ارزش افزوده بالا، ايجاد موقعيتهاى شغلى و فناورى جديد عواملى در موفقيت آنها دخيل هستند. ازجمله: (حيدرى نژاد و همکاران، به نقل از سلطانى، 1382:345)

 

وجود حامين قوى (ملى- منطقه اى):

 

داشتن حاميان قوى از حمله دولت ملى و منطقه اى، وجود صنايع بزرگ با شناخت كافی از ساختار

 

انكوباتور، وجود مثلث دانشگاه، صنعت و دولت

 

ساختمان و فضاى استقرار مناسب:

 

علاوه بر اينكه انكوباتورها بايد در نزديك دانشگاهها، صنايع، منابع فناورى و... مستقر باشند، داشتن طرح مناسب درساختمان، انعطاف‌پذير بودن فضا، پيشبينى فضاهاى مناسب برای استقرار تجهيزات آزمايشگاهى، كارگاهى و ... در ايجاد انكوباتورها مهم هستند.

 

تيم مديريتى:

 

تيم مديريتى انكوباتورها بايد دارای تجربه كافى در امر تحقيقات توسعه اى، آشناى با مبانى سيستم

 

انكوباتورها و ساختارهاى فنى و اقتصادى جامعه، داشتن توانايى ارزيابى ايده ها، شناخت كارآفرينان و تيم‌های مديريتى و همچنين دسترسى تيم مديريتى به انواع مشاورين حقوقى، علمى، تخصصى و ... را داشته باشند.

 

كيفيت ارائه خدمات:

 

خدمات با ارزش افزوده بالا، سرويس دهى مناسب به موسسات مستقر در انكوباتورها جهت رفع نيازهاى مشترك موسسات نوپا يكى از عوامل موثر در موفقيت انكوباتورهاست.

 

وجود منابع مالى:

 

تامين منابع مالى و اعتبارى مورد نياز موسسات در تبديل ايده به حرفه به موفقيت انكوباتورها كمك‌ مى‌كند.

 

ارزيابى دوره‌اى:

 

انجام ارزيابى دوره اى از كاركرد موسسات و انكوباتور بطور مستقر باعث شناخت نقاط قوت و ضعف اين مجموعه ها در دوره زمانى كوتاه مدت مى شود كه با بررسى نتايج ارزيابى ها و برنامه ريزى بهتر براى آينده باعث تضمين موفقيت موسسات و انكوباتورها خواهد شد.

 

فرهنگ‌سازى:

 

براى فرهنگ‌سازى و جلب حمايت جهت ايجاد مراكز رشد و فعاليت در اين مراكز بايد اطلاع رسانى گسترده‌اى براى دانشگاهيان، كارآفرينان مخترين، مسئولين محلى، شركتهاى خصوصى و عامه مردم از طريق: (كريميان اقبال، 70: 1382)

 

1) اطلاع رسانى از طرق رسانه هاى عمومى

 

2) تهيه بروشور ها، مجلات و راه اندازى سايت هاى اينترنتى مرتبط با فعاليتهاى اين مراكز مزاياى ايجاد آنها

 

3) تشويق به حضور دارندگان ايده ها و طرحها در اين مراكز

 

3) برگزارى سيمنارها، همايش ها و كنفرانسها در اين خصوص

 

نتیجه‌گیری:

 

نگرش بوجود آمده در جهت افزایش بخش خصوصی در فعالیتهای فناوری و پژوهشی اقتصاد محور نیز توجه به کارآفرین مولد برای دانش‌آموختگان، نشان دهنده حرکتی است که می‌تواند موفقیت چشمگیری بدست آورد. مراکز رشد باید به عنوان یکی از ساختارهای مورد توجه قرار گیرند و این مراکز بعنوان یک مرکز اداری و آزمایشگاهی همراه با ثبات استحکام لازم را داشته باشند.

 

با ايجاد مراكز رشد مى توان با برگزارى دوره هاى كار آموزى و كارورزى دانشجويان و استادان، واگذارى طرحهاى صنعتى به استادان دانشگاهها، حمايت هاى مالى و فكرى به مبتكرين و نوآوران و تجارى سازى نتايج تحقيقات با هدف رفع نياز هاى فناورانه جامعه تاثير مثبتى بر رفاه اقتصادى جامعه خود داشت.

 

همچنين مراكز رشد با حمايت پژوهشگران در اجرای  طرحهاى تحقيقاتى خود در رشد كيفيت صنعت، كيفيت پژوهش در دانشگاهها و كاهش فرار مغزها در اثر حمايت از طرحهاى تحقيقاتى و رضايت شغلى در كشور نقش بسزايى دارند.

 

داشتن چنين مراكزى نيازمند تمهيداتى از جمله برنامه ريزى دولتى، استفاده از تكنولوژى، بهره گيرى از نيروهاى كارآمد، تقويت روحيه و انگيزه نوآوران و مبتكرين براى ارائه طرحهاى تحقيقاتى، حمايت از آنها و فرهنگ سازى است.

 

امید است با توجه ویژه به انکوباتورها و حمایت از آنها گامهای موثری در جهت رشد اقتصادی، افزایش رفاه جامعه و کاهش نرخ بیکاری در ایران به عمل آید.

منابع:

 

1- اكرامى فر، سيد على، نقش دانشگاه ها و موسسات پژوهش كاربردی در توسعه "صنعت نرم افزار " كشور، http://www.tco.ir/research/Articles

 

 2- ايرانمنش، مسعود، بررسى ارتباط صنعت با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى در استان كرمان و ارزيابى نقش پاركهای فناورى در اين ارتباط، انتشارات موسسه علمى دانش پژوهان برين، تهران، 1382

 

3- حيدرى نژاد، اسماعيل، يزديان، على، دسترنج ممقانى، نسرين، عليدوست، آزاده، مقالات هفتمين كنگره سراسرى همکاريهاى دولت، دانشگاه و صنعت (مراكز رشد فناورى و اطلاعات و نقش آنها در توسعه شركتهاى كوچك و متوسط (SAMs)، انتشارات موسسه علمى دانش پژوهان برين، تهران، پاييز 1382

 

4- سلطانى، بهزاد، آشنايى با مراكز رشد، پاركها و شهركهای علمى و تحقيقاتى، انتشارات شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان، ويرايش اول، مهر 1381

 

5- سلطانى، بهزاد، انكوباتورها، ايجاد مراكز رشد دانشگاهى ساختار سازی براى گسترش كارآفرينى و توسعه فناوريهای پيشرفته، آذر و دی 1381

 

6- كريميان اقبال، مصطفى، مجموعه مقالات هفتمين كنگره سراسرى همکاريهای دولت، دانشگاه و صنعت (ايجاد پاركهاى فناوری در مجاورت دانشگاهها: فرصتها و چالشها)، انتشارات موسسه علمى دانش پژوهان برين، تهران، پاييز 1382

 

 

ارتباط با مدیر سایت:

نام و نام خانوادگی:

   پست الکترونیک:

     متن:

تماس با ما

2820277
امروز
دیروز
ماه جاری
بازدید کل
1670
6161
129887
2820277
امروز: پنج شنبه، 27 مهر 1396


    شایان ذکر است پایگاه اطلاع رسانی مهرصبا در ویرایش و تلخیص مطالب مندرج مختار است.مدیریت

تمامی اخبار و مطالب و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

© حقوق این سایت متعلق به مهرصبا میباشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

  

ورود یا عضویت

ورود

مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از اين قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .